مدرسه فوتبال تابستان 1400

مدرسه فوتبال افشین پیروانی ، با سابقه ترین مدرسه فوتبال کشور ، در تمام طول سال فعالیت دارد…